வருந்தாதே பிரபு !

வருந்தாதே பிரபு
வாய்ப்பிழந்து போகவில்லை 

காலத்தின் ஒரு பகுதி
நீ கடந்திருப்பது

இன்று தெளிந்தாலும் 
நீ முழுமை நோக்கி
முதலடி வைக்கலாம் 

ஒரு வகையில் நீ புத்திசாலி
சந்தையில் சம்பாதித்தவர்க்கிடையில்
ஒரு சந்தையை சம்பாதித்தவன்

ஓரிடமிராதே
ஓடு...ஓ...டு
ஒரு நாள் குகைப்பிளவு
ஒரு நாள் மரக்கிளை 
ஒரு நாள் தின்னையில்
அடுத்தொரு நாள் மாளிகையில் 

அன்று உணர்வாய்
நீயழிந்தொளிய
நீயல்லாத நீதான் 
நீ என்று!

- பிரபு

Can’t stand this chennai heat.

April 12 2014


Can’t stand this chennai heat. Last evening had good half-and-half bath in besant nagar beach. Well it wasn’t intentional. We just went to have our feets washed but the gushing water tempted us and swept us by our feet. But the bag hanging behind me didn’t allow to get drenched. As we were children we never had any such issues of carrying mobiles, credit cards, docs and such responsibilities. Wish we had a remote control to rewind our lives back to childhood.

நல்லவன் வாழ்வான்!

April 10 2014

Thanks to smt. Jayantha Sri Balakrishnan. I was so touched with your speech.great thoughts and expression of words.simply Inspiring!!!
If you can't see this video pls do watch on this link

http://www.youtube.com/watch?v=UzyCd3mP59o

Courtesy: Angupradeepa Sundarrajan

Let's do the numbers!

February 27 2014 


Not a big fan of calling out birthdays and such. But it has been ten years since this and 34 altogether. So much has changed and to that note so much has not changed. As in corporate speak, let’s do some high level numbers -

From and including: Sunday, June 15th, 1980
To, but not including : Sunday, June 15th, 2014

It is 12,418 days from the start date to the end date, but not including the end date
Or 34 years excluding the end date

Alternative time units -
34 years
1774 weeks (rounded down)
443.5 Months
12,418 days
297,840 hours
17,870,400 minutes
1,07,222,4000 seconds

Truth, Love and a little Malice - Book Of The Month # 1

January 15 2014

kushwant
குஷ்வந்த் எழதிய Truth, Love and a little Maliceசை 2004ல் வாசித்தப் போது வயதாகிப் போனதால் வந்த தைரியமோ என்று நினைக்கத் தோன்றினாலும், அதற்கு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதிய புத்தகத்தைப் படித்தபோதும் இந்த ஆசாமி கொஞ்சம் எக்குத்தப்பானவர் தான் என்று புரிந்தது. எழுத வருகிறவர்களுக்கு ’தில்’லை கற்றுக்கொடுத்ததற்காக நன்றி குஷ்வந்த்.

Jokes between hubby & wify

January 02 2014

This is a copy -paste post. This post contains a few jokes about husbands, wives and about marriage. Do not take it personally. You might have seen these jokes. But the whole point of writing all these jokes is to read through them again to have a good laugh. 
Enjoy these jokes. 

1 ) Advice to Male youngsters, If you want to change the country do it now, because, once you get married, you can't even change the TV channel

2) Argument with a wife is like reading the Software License Agreement.In the end, you ignore everything and click 'I agree'

3) Patient : Doctor, When ever I see my wife, I start to shiver. Is anything wrong with me?
Doctor : You are perfectly normal.

4) Husband: Do you know what Hypnosis means?
Wife: It is nothing but controlling someone's mind and making them behave the way you want to....
Husband: Liar, that is called 'Marriage'

5) Husband : I should burn my brains in the gas stove for marrying you
Wife : We have the gas stove. Where will you go for the brains?

6) Customer : Barber, please cut my hair short
Barber : How short?
Customer : Very short, so that my wife will not be able to grip it when she beats me

7) Someone asked an old man: "Even aftr 70yrs, u still cal ur wife Darling, Honey, Luv. Whats the secret?
Old man:I forgot her name 10 yrs ago & I'm scard 2 ask her 

8) A cockroach's last words to a married man who is about to kill him:- "Go ahead & kill me, u coward! U r jealous of me coz ur wife is afraid of me & not afraid of u."

9) Once Mom asked: Whom do you Love more? Me or your Wife?
Husband replied: I don't know.. but your Love makes me forget my Wife & Her Love & care reminds me of You!

10) Husband sent a text to his wife at night,"Hi I will get late, please try and wash all my dirty clothes
and make sure you prepare my favorite dish before I return."

He sent another text,"And I forgot to tell you that I got an increase in my salary at the end of the month I'm getting you a new car"

She texted back, "OMG really?"

Husband replied, "No I just wanted to make sure you got my first message".

11) A shocking note left by a wife while going out for shopping...

"Dear Husband..Your wallet was getting fat so i am taking it out for a walk" 

12) A woman was kidnapped, the kidnapper cut her finger and sent to her husband to ask money.
Husband replied "I want more proof, Send me her HEAD NOW." 

13) Doctor: Howz your headache now..??
Patient: Ohh...!! She is out of town... 

14) Wife comes home late at night and quietly opens the door to her bedroom. From under the blanket
she sees four legs instead of two! She reaches for a baseball bat and starts hitting the blanket as hard as she can. Once she's done,she goes to the kitchen to have a drink.

As she enters, she sees her husband there, reading a magazine. :"hi darling", he says,"your parents have come to visit us, so I let them stay in our bedroom. Hope you have said hello to them.

15) Wife: Honey before we got married you used to give me gifts and expensive jewelry.
Husband : Yes.... And?
Wife: how come you don't nowadays?
Husband: have you ever seen a fisherman give worms to a fish after catching it?

16) Wife : Why are you crying like this watching this mega serial?
Husband : See carefully. It is our wedding CD.

17) Husband was seriously ill.
Doc to wife :- Give him healthy breakfast, be pleasant & in gud mood, don't discuss ur problems, no tv serial, dont demand new clothes & gold jewels, Do this for 1 yr & he will be ok.

On the way home.
Husband :- wat did the doc say ?
Wife :- No chance for u to survive.

Some Wisdom On A Saturday Afternoon

November 9 2013

I have so many thoughts that swirl in my head and my attempts at trying to swat at them sometimes means I get the less insightful ones come to the less blurry part of my brain.

So sometimes I will read something and I will think, "This. A million times this." 

And I feel like a hoarder for keeping it to myself, so here is some wisdom that I would like to share with you from someone who is not me. Because a lot of the time, people can just verbalize so much better what I am thinking.

For Anyone Who Needs It:

Let's just do whatever it takes, ok?

Everything's hard. Days are long. We're getting older. Friends are being diagnosed, family members torn apart by internal demons, Feature is on its way on every front, and we have no energy for the next task.

And especially this: we will all make mistakes.

None of this will ever change. How you look at it is the only thing that can.

You're welcome.

Hello November !

November 1 2013

Another weekend passed away. 

Guys, it's November. What the hell?! How is it November? How has ANOTHER year gone by? God, how I hate these stupid open-ended questions. 

I am just sometimes overwhelmed at how sometimes it feels like the days will never pass, and before I know, it's been months. 

I don't let things get to me as much as I used to. I don't take things or comments directed at me as seriously. And if I do, then I get over it fast. Like, super fast. Faster than Superman flying around the world. Okay, not that fast, but you get the picture. It's funny how it's always the hard times that make you a stronger person in life. It's only going to get better. 

And I know now that if it's not okay, then it's not the end. This is what keeps me going.

How to rape ten how's

October 28 2013

No disclaimers or introduction, you will know what I did with this stupid how's as you read !:D

1. How did you get one of your scars? – I am sorry, I wont reveal anything related to my anatomy !

2. How did you celebrate your last birthday? – By answering to sick phone calls which reminded me of my age !

3. How are you feeling at this moment? – I need options – 1) sad, 2) happy, 3) constipated, 4) grumpy !

4. How did your night go last night? – go? Ooh, I watched my poor night pack its bag and go on a horse back.

5. How did you do in high school? – do what in high school ? :mrgreen:

6. How did you get the shirt you’re wearing? – I stole it from James Bond.

7. How often do you see your best friend(s)? – everyday; in the mirror.

8. How much money did you spend last month? – how dare you ask me this question? The whole world knows that I am financially handicapped ! So, don’t rub it in; sadists !

9. How old do you want to be when you get married? – you mean, again? As if I didn’t learn from one grave mistake !

10. How old will you be at your next birthday? – 18 yrs.

Ponderings On A Monday Night

November 07 2013

I logged onto Facebook since I visit my account about a month ago (or at least what feels like that long, maybe longer). The heart palpitations it gave me made me realize I am in no way ready to go back there yet for reasons I wish to remain untold.

I love my place. I love how at home I feel here. I love how anyone who comes into this space gets that same feeling. I love how it was in my head and my thoughts for so long and then !poof! here it is. I love how I still have a laundry list of things to do in here but that it's still perfect.

Working is pretty damn cool. No, I mean really cool. Do you realize how far a dollar can stretch when you are preparing your own money??

I met a cute girl on the lift. The elevator. She lives a few doors down from me. I think we're going to be friends. In the least. I'm looking forward to the doors that will open from my having met her. She seemed really nice and shy and geeky and just me. This prospect excites me. I can't get to know her soon enough.

Last pondering? Sleep head is sleepy. I'm going to go and remember to be grateful for all the good things in my life before my eyes retire for the night.

Mantra that my wife follows

August 14 2013

There was a time when I was asked to eat burnt offerings. There were days when I was given a papad to eat and then later told that it was a poori. There were days in which the sambhar had tasted like payasam. There were even days when the dosa tasted like Italian Pizzas.

Try, Try till you succeed விடா முயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி (Vida muyarchi Viswarooba vetri) is a mantra that my wife follows. I had to write this post for two reasons . 

1) These days every meal is a treat to eat. ( This is today's lunch - mutton chops/chicken fry/mushroom gravy/chicken biriyani/rice/tomato rasam). 

2) In future, I want these treats to continue to happen.

Note : After this post, two things might happen
1) If the first paragraph of this post takes a deep impact, then I might be given burnt offertory once again

2) If the second paragraph wins the competition, then I am lucky.

3 Innocent Sadhus

August 06 2013

I always have a soft corner for Sadhus. As the name suggests, they are very soft people. They are kind hearted people who always stretch their hand and help those who are in need. They have a big heart and they are an asset to the nation. 

Sadhus are also the first people in the world to wear Sarees. Later the Indian women started copying from the Sadhus and have made saree a women wear. But the sadhus never fought for their rights; because they are good hearted people. 

Over the years , the Sadhus have always been targeted by media personalities. Sadhus are people who do not have a private life. They renounce everything and live like an open book. But still there are bad people who try to poke their nose in their private lives by place hidden cameras in their bathrooms and bedrooms.

What I am asking is "What is wrong in Sadhus having a jolly time?" Aren't they human beings too? For example, look at these wonderful Sadhus of the 21st century. See their faces.

When you take a closer look at their faces, you can see that they have a gentleman's look. They have a smiling face and they are as soft as a goat led to slaughter. Just because they look soft, should we make fun of them and take advantage of their soft outlook. Don't they also have feelings?

If they had done mistake, who are we to talk about that? They are people who have got special gifts. One person takes lingam out of his mouth. Another person makes frequent visits to heaven and another person can fly in the air. Can you and I do what they do? They are an asset to our country. So we should stop making fun of these three gentlemen.

Moral : I strictly order all my readers not to make fun of these three innocent Sadhus. If we ourselves do not stand for them, who will stand for them? How long will Malavika, Malliga and Ranjitha support them alone? Let us also join together and support these innocent Sadhus.

நா வாலியா இல்ல வாலிபாலா?!

July 18 2013

உக்கு விக்கிறவன ஊகுவிச்ச
உக்கு விக்கிறவன் கூட தேக்கு விற்பான்! - வாலி

நன்றி -கடுகளவும் இல்லாத கலையுலகில் எம்.எஸ்.வி சந்திக்கும்முன் திங்கறதுக்கு சோறு இல்லை. சந்தித்த பின் சோறு திங்க நேரமில்லை... என்று சொல்லி  எம்.எஸ்.வி காலில் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்தார் வாலி.

அவரின்  மிக சிறந்த பாடல்களை சொல்ல ஆரம்பித்தால் சொல்லி கொண்டே போகலாம் ... இப்பொழுது என்னுள் தோன்றும் ஒரு சில முத்துக்கள்...

 பசும் தங்கம் , புது வெள்ளி , மாணிக்கம் , மணி வைரம் அவை யாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாகுமா?

பாலூட்டும் அன்னை அவள் நடமாடும் தெய்வம் - அறிவூட்டும் தந்தை நல வழி காட்டும் தலைவன்.

 இது சொர்கமா ? நரகமா ? சொல்லடி உள்ளபடி ...நான் வாழ்வதும் விடை சொல்லி போவதும் உன் வார்த்தையில் உள்ளதடி.

தவறு என்பது தவறி செய்வது - தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது ...தவறு செய்தவன் திருந்த பார்க்கணும் - தப்பு செய்தவன் வருந்தி ஆகணும்.

பணம் காச கண்டுபுட்டா புலி கூட புல்ல தின்னும் - கலி காலம் ஆச்சுதடி கண்மணி ..வேப்பில்லை கருவேப்பில்லை அது யாரு நான்தானோ!.

அப்பனென்றும் அம்மையென்றும் ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வெச்ச குப்பையாக வந்த உடம்பு - அதில் புத்தன் என்னும் , சித்தன் என்னும் , பித்தன் என்னும் ஆனதென்ன சக்கையாக போகும் கரும்பு.

பொருள் கொண்ட பேர்கள் மனம் கொண்டதில்லை , தரும் கைகள் தேடி பொருள் வந்ததில்லை ..மனம் என்ற கோவில் திறக்கின்ற நேரம் , தவறாமல் அங்கே தெய்வம் வந்து சேரும்.

பொய்யான சில பேர்க்கு புது நாகரிகம் ...புரியாத பல பேர்க்கு இது நாகரிகம் ..முறையாக வாழ்வோர்க்கு எது நாகரிகம் ? முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரிகம்.

இன்று மாலை 5 மணி அளவில் சென்னையில் அவர் உயிர் பிரிந்தது ..அது தொடங்கி மேகங்களும் சென்னையில் விடாமல் அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன..

வாழ்க இந்த வாலிபனின் புகழ்!

"Sometimes there is some SENSE in NONSENSE."

July 18 2013

1.Money can't buy happiness, but its more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.

2.Forgive your enemy, but remember that bastard's name:D.

3.Help a man when he is in trouble and he will remember you when he is in trouble again. 

4.Many people are alive only because its illegal to shoot them.

5.Alcohol doesn't solve any problem,but neither does juice***.

6.Smoking kills, but if you don't smoke, doesn't mean you'll never die!!!.

Things which makes your jaws drop!

July 05 2013

If you are struck by lightning, your skin will be heated to 28,000 degrees Centigrade, hotter than the surface of the Sun.

If you trace your family tree back 25 generations, you will have 33,554,432 direct ancestors – assuming no incest was involved.

The average distance between the stars in the sky is 20 million miles.

It would take a modern spaceship 70,000 years to get to the nearest star to earth.

An asteroid wiped out every single dinosaur in the world, but not a single species of toad or salamander was affected. No one knows why, nor why the crocodiles and tortoises survived.

If you dug a well to the center of the Earth, and dropped a brick in it, it would take 45 minutes to get to the bottom – 4,000 miles down.

Your body sheds 10 billion flakes of skin every day.

The Earth weighs 6,500 million million million tons.

Honey is the only food consumed by humans that doesn’t go off.

The Hawaiian alphabet has only 12 letters.

A donkey can sink into quicksand but a mule can’t.

Every time you sneeze your heart stops a second.

There are 22 miles more canals in Birmingham UK than in Venice.

Potato crisps were invented by a Mr Crumm.

Facetious and abstemious contain all the vowels in their correct order.

Eskimoes have hundreds of words for snow but none for hello.

The word “set” has the most definitions in the English language.

The only 15 letter word that can be spelled without repeating its letters is uncopyrightable.

Windmills always turn counter-clockwise.

The “Sixth Sick Sheik’s Sixth Sheep’s Sick” is the hardest tongue-twister.

The longest English word without a vowel is twyndyllyngs which means "twins".

1 x 8 + 1 = 9; 12 x 8 + 2 = 98; 123 x 8 + 3 = 987; 1234 x 8 + 4 = 9876; 12345 x 8 + 5 = 98765; 123456 x 8 + 6 = 987654; 1234567 x 8 + 7 = 9876543; 12345678 x 8 + 8 = 98765432; 123456789 x 8 + 9 = 987654321

The word "dreamt" is the only common word in the English language that ends in "mt".

Albert Einstein never wore any socks.

The average human will eat 8 spiders while asleep in their lifetime.

What தலைவர் ரஜினி said !

July 01 2013

நல்லவங்க வாழ்வாங்க, கொஞ்சம் லேட் ஆகும்...

மரியாதை தானா வர்ரது நல்லவங்களுக்கு 'க்கு மட்டும் தான்...

When there is a creation, There is a Creator ! So கடவுள் இருக்கார் !

சாப்டது உடம்பிலே தங்கிட்டா உடம்பு கெட்டுப்போயிடும்...சம்பாதிச்சது நாமலே வச்சுகிட்டா வாழ்க்க கெட்டுப்போயிடும்.

When you find yourself in a position to help someone, be happy because God is answering that person’s prayer through You & be happy that God gave You an opportunity to be a Blessing in Someone's life.

நா ஒரு தடவ சொன்ன நூறு தடவ சொன்ன மாதிரி !

வாழ்க்கைல பயம் இருக்கனும், ஆனா பயமே வாழ்கை'யாய்ரக்கூடாது !

கஷ்டபடாம எதுவும் கிடைக்காது கஷ்டபடாம கிடைக்கிறது, எப்பவும் நிலைக்காது!

ஒர்த்தர் கிட்ட எக்கச்சக்கமா பணம் இருக்கலாம், ஆனா அவங்க கிட்ட அன்பு காட்ட ஆள் இல்லனா அவங்க அனாதை ...

வாழ்க்கையில் ஒன்னைவிட ஒன்னு நல்லா தான் இருக்கும், அதுக்குன்னு நம்ம மனச மாத்திட்டே இருக்க கூடாது...!!

தேடி செல்லும் காதல்
காதல் இல்லை நண் பா !
உண்மை காதல் சொல்லவா ?!
நல்ல காதல் என்பதென்ன தேடி வந்த காதலே !

வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல் அப்பா
தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல் அப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு பகைவரை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு

When things go wrong dont go blue, Just Pray and Say I will get through & Always Remember God Loves You the most will never take you to those paths where his grace can't guide you..

தீமைக்கும் கொடுமைக்கும்
தீ வைக்க சக்தி கொடு !
வறுமைக்கு பிறந்தவரை
வாழ்விக்க சக்தி கொடு !
எரிமலைகள் என் காலில் தூளாக சக்தி கொடு !

போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கான் !

இது எப்டி இருக்கு ???

I'm not sinking. My head is definitely above water.

June 29 2013

Looking at my bank statement, I feel like the kid who ten years ago was still learning how to balance a budget that worked.

Sigh. 

I figured that by now I'd have a lot more saved. Well, when I crunched numbers a few months back it seemed like I'd have a lot more saved. The fact is that I've been so used to seeing five digits in my savings account, I'm having a hard time only seeing a measly four. 

I guess I need to be more realistic with where my money is going. 

I managed to decrease my phone bill significantly, but I know I can do better. Once my contract is up, that will be the first thing to make a drastic cut. 

My home rent and electric bills are laughable. Those do not worry me in the least. Gas for my car does not stretch out as far as it could considering I like to joy ride a little too much.

Aside from a few more things that I want to get for my place, I don't anticipate spending a lot more money. 

I had to fork out much dough for my a special celebration for my nieces recently. On the bright side, I didn't have to technically take it from myself. 

Been picking up extra work on the side so that is helping the money flow as well. I'm very, very grateful for the opportunities that have been and continue to present themselves to me. I am definitely grasping at them when I see them coming. 

Bottom line: I need to set (and stick to dammit!) a realistic budget. My fixed expenses are going to be there no matter what ... I signed up for this. 

I guess I'm still learning how to tread through it. But, I'm not sinking. My head is definitely above water. 

TOTFL ( Test Of Tamil as Foreign Language)

June 02 2013

Are you ready to take the TOTFL ( Test of Tamil as a Foreign Language)?

Joot!

Questions:

1) What do you do with a Gujili?
a) Gujaals b) Gilma c) Gilpans d) Galij

2) What is a Jujubi ?
a) Something sweet b) An easy one c) A tough one d) An Alwaa

3) What is Alwaa?
a) Something you find in Tirunelveli b) What a girlfriend gives when she marries someone else
c) A laddu d) Jujubi

4) What is the respectful way to address a friend?
a) Machi b) Sir c) By name d) Aiya

5) Who is a 'Frooti' ?
a) A studious person b) A sportsman c) The professor d) A soft drink

6) When someone says 'nambittaen', what do they mean?
a) I don't believe you! b) Sure, I believe you c) Are you nuts?? d) I have to catch a bus

7) Who or what is Peter?
a) A tourist b) Someone who talks only in English c)Peter Jones d) Your teacher

8) For which of the following ! events will you say 'Gumbaloda Govinda'?
a) When you go to Tirupati as a group b) When the entire gang has been caught watching 'matter'-padam c) When you do group studies d) Meeting a Hindi actor

9) What is a 'rupture'?
a) Kadi b) Draabai c) Trouble d) Danger

10) When Someone refering to a woman as 'Seriyana Kattai'?
a) she is genius b) she is lean c) she had looted all guys eyes... d) she wears wooden chappals.

============ ========= ========= ========= ========= =

Refer the following Dictionary Of Madras Tamilu to pass in this TOTFL
Exam...

Allwa - to cheat
Aatha - Mother
Abase - Loot adiththal
Alppam - A silly/cheap dude
Anna - The elder brother
Anni - Anna's figure
Appeettu - Unsuccessful Escape
Asaththal - Kalakkal
Bajari - A not-so-friendly figure
Bandha - Flim
Bekku - Fool
Body - Muscular Machi
Chithee - Aunty Figure
Dapsa/Doop - Lie
Desi Gujili - An Indian figure in US
Dhil - Courage
Dhool - Super
Dham - To smoke
Daavu - Site seeing
Dickielona - A friendly game played in Delhi (courtesy: Senthil &
Goundamani in the Movie Gentleman)
Damaram - Deaf
Dori - Squint-eyed Figure item - Young/Attractive Lady/Women/Girl
Freeyaavidu - Forget it
Gaali - Appeettu
Gujili - Figure
Guru - Head of the gang
Gujaals - Having fun with Gujilis
Gaanapaattu - Rap song sung by Machis
Galeej - Dirty
Gilli, Goli - Traditional games played in Madras
Goltti - A dude from Andhra
Jakku - An exclamation on seeing a not-so-Takkar figure (see Jil below)
Jollu - Bird watching
Jilpaans - Gujaals
Jute - Escape when caught up by girlfriend's father.
Jujubi - Easy
Jil - An exclamation on seeing a Takkar figure
Jalsa - Same as Gujaals
Kaattaan - Uncivilized/ Rude Machi
Kenai - Idiot
Kikku / Mabbu - Intoxicated/ under influence
Kalakkalls - To cause a flutter
Kanai pakri - Friend of ushar pakri
Kindal - To make Fun
Kaka adikarathu - Putting soaps to someone
K M L - Kedacha Mattum Labam
Kutti - Figure
Kudumba figure - Homeloving Gujli
Kudumba paatu - A song with which machis identify themselves
Kulls - A short machi
Laddu - Allva
Loot adiththal - to steal
Maams - One cool dude
Maanga - Fool
Machi - Maams
Mandai - A sharp guy
Mary - feminine of Peter
Mavu - refer O B.
Nachunu - Bull's eye
Nambitten - I don't believe you
Naattu Kattai - A well-built village figure
Naattan - Villager
Naamam - To cheat
Naina - Father (courtesy Telugu)
Kadalai - Machi talking to a Gujili or vice versa
OB- To waste time
Ottal - To make fun of some one
Ondrai anna - Worthless
Pattaani - Machi talking to Machi or Gujli talking to Gujli
Peter Party - Machi trying to show off by talking in hi-fi English
Pathni - A figure who goes around the block
Pakkri - A shrewd dude
Petta - Area
Pisaaththu - Cheap
Pillim - Show-off
Peela - To lie
Rambo - A manly figure
Sister - Often used by Machis while Approaching Figures for the first time
Songi - Lazy
Saanthu pottu - Possibility of getting beaten by a stick (courtesy Movie :
Thevar Magan)
Takkar figure - Semma figure
Thanni - Liquor
Thalaivar - Leader
Tin katrathu - Getting into trouble (courtesy Movie: Anjali)
Ushar pakri - Smart pakri
Vennai - Fruit
Weightaana figure - A very attractive/rich figure
Wrong kaatradhu - Acting indifferently

முடிஞ்சா என் கேள்விக்கு answer பண்ணு பார்க்கலாம். . . . . . !

 June 01 2013

1. Butter'fly fly agum........ Catter'pillar pillar aguma?

2. Vaazha maram thaar podum! Aana adha vachi road poda mudiyuma??

3. Ennadhan aeroplane mela parandhaalum Petrol poda keelathaan varanum!

4. 'Hand wash'nna kai kazhuvaradhu, 'Face wash'nna mugam kazhuvaradhu, Appa 'brain wash' nna,, braina kazhuvaradhaa??

5. Tea cupla tea irukum.Appa world cupla world irukkuma??

6. Cell moolama sms anuppalaam Aana sms moolama cella anuppa mudiyuma??

7. Adyar Anandhabavan branch Chennai fulla irukkum aanna Adyar Alamarathoda branch adyar-la mattum than irukkum.. ithu than ulagam!

8. Ration card a vatchu simcard vangalam ana sim card a vatchu ration card vanga mudiyuma??

9. Nenga enna than thinee potu koli valathalum athu muta than podum 100 out of 100 elam podathu!

10. Kanna bus stop la bus than vanthu nikum! Ana FULL STOP la FULL vanthu nikuma??

11. Paaku marathula paaku irukum, Theaku marathula thaeku irukum, Aana pana marathula panam irukaadhu..!!!!!

12. Cycle la poana cycling, Train la poana training-a?

13. Mechanical engineer mechanic aagalam aana software engineer software aaga mudiyuma??

14. Kosu kadicha tortoise aethivakkalam aana tortoise kadicha kosu aethivakka mudiyumaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

15. Key boardla key irrukkum Anna Mother boardla mother irrukkuma??

My answering machine

May 30 2013

1) Hi. This is Prabhu Pepsi: If you are the phone company, I already sent the money. If you are my parents, please send money. If you are my bank, you didn't lend me enough money. If you are my friends, you owe me money. If you are a female, don't worry, I have LOTS of money.

2) Hello! If you leave a message, I'll call you soon. If you leave a "sexy" message, I'll call sooner.

3) Hi. I'm probably home; I'm just avoiding someone I don't like. Leave me a message, and if I don't call back, it's you.

So true...!!

May 24 2013

1 stone is enough to break a glass. 
1 sentence is enough to break a heart. 
1 sec is enough to fall in love. 

But y d hell 1 chapter is not enough to pass in exam...??? 

A boy's eye is
Faster than Google in searching a
Beautiful girl in crowd...
:
But
:
A boy's heart is slower than
Governments bus while
Proposing a Girl whom he truly
Loves. 

Professor: What's attention deficit hyperactive disorder? 
Student: jimbalakadi bamba. 
Professor: Sorry, I don't understand what u said? 
Student: Same here sir! 

Father to son: why don't u just go and study?
Son: what for?
Father: U'll get good marks...
Son: then?
Father: U'll get good job.
......Son: then?
Father: U'll have big house, new car.
Son: so what after that?
Father: after that U'll relax.
Son: so what do u think I m doing right now???

Announcement in University:
"The students who have parked their cars on the driveway, please move them"
Another announcement after 20 minutes:
"The 200 students who went to move 9 cars please return to their respective classes" 

Ugly Truth:
In Bed,
It's 6AM,
You Close Your Eyes for 5 mins...
...& it's 7:45

But in Office,
It's 9:30am
You Close Your Eyes for 5 mins...
& It's Still 9:31

Joke #1

May 15 2013

Psychologist and Lawyer in Library
A guy asks a girl in a library; Do you mind if I sit beside you?

The girl answered with a loud voice; I DON'T WANT TO SPEND THE NIGHT WITH YOU!.

All the students in the library started staring at the guy and he was embarrassed.

After a couple of minutes, the girl walked quietly to the guy's table and said, 'I study psychology and I know
what a man is thinking, I guess you felt embarrassed right?'

The guy responded with a loud voice: What??? $200 JUST FOR ONE NIGHT!? THAT'S TOO MUCH!
...And now all the people in the library looked at the girl in shock.

Then, the guy whispered in her ears, 'I study Law and I know how to make others feel guilty'.

தலைவா... உங்க அடுத்த படம் எப்போ?

March 27 2013

இன்று தான்  சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் ரஜினிகாந்த்தாக  மாறிய நாள்.

ரஜினி நல்ல நடிகரா? ரஜினி மோசமான நடிகரா? ரஜினி நல்ல மனிதனா? ரஜினி கெட்ட மனிதனா? ரஜினிக்கு அரசியல் ஆசை இருக்கிறதா? ரஜினிக்கு அரசியல் ஆசை  இல்லையா? ரஜனி பழைய தலைமுறையா? ரஜினி புதிய தலைமுறையா? ரஜினி லேட்டா? ரஜினி லேட்டஸ்டா?

நீங்கள் இதில் எந்தக் கேள்வியைக் கேட்டாலும் என் பதில் ஆம் என்பதுதான். ரஜினி என்கிற பலமான பிரமாண்ட பிம்பத்தை இரசிக்கிறவர்கள், அவருடைய முரண்பாடுகள் மிக்க நிஜ வாழ்வையும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதுதான் விசித்திரம்.

பாபாவின் தோல்வியும், எந்திரனின் வெற்றியும் ஒரே அளவு பரபரப்பாகிறது. புகை, குடி என்ற அவரின் குறையும், ஆன்மீகம், யோகா என்ற ஒழுக்கமும், ஒரே விகிதத்தில் ஏற்கப்படுகிறது.

பலமும் பலவீனமும் கலந்த அவர், முரண்பாடுகளின் மூட்டை. ஆனாலும் அவரைப் பிடிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. சுட்டி டிவி குழந்தைகள் முதல் என்டிடிவி பெரிசுகள் வரை, எல்லோரையும் ஈர்க்கிறார்.

ஏன் என்று காரணம் தேடுவதை விட, இரசிப்பது எளிதாக இருக்கிறது. அதனால் தான் நான் ரஜினி இரசிகனாக இருக்கிறேன்.

தலைவா... உங்க அடுத்த படம் எப்போ?
(இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் இதே கேள்விதான்)

Why guys like me hate shopping

March 21 2013

You might disagree with the title of the post saying that many guys love to shop. Yes , that's there too. But I have decided to write an article on this topic. So shut up and read or just leave.

Twenty years ago

“Prabhu go to the grocery shop and buy some eggs”- mom would tell these words every now and then when I was a small boy. Why would she ask me to go to the grocery store especially when I am watching my favourite show on TV or when I am playing in the ground with my friends?

“Why don’t you go to the store and buy the eggs? "

Mom would immediately say that the neighbourhood is not a safe place for girls to go alone and shop. Finally I would be forced to go to the shop to buy eggs. I would run to the shop as fast as I could with hopes of coming back home just in time to watch the rest of my favourite program on TV. But when I finally reach the shop, there would be a long queue already waiting for their turn. After tackling some of them and by jumping the line, I finally would succeed in buying eggs. I would scamper as fast as I could and reach home only to find that my favourite show has just ended. To add salt to the injury, my mom would start screaming because 8 out of the 12 eggs would have cracked.  At that moment, I would go through the same emotions that Rohit Sharma goes through for not getting selected in the squad and even when selected being at the receiving end of all Rohit Sharma jokes. This is the moment I started hating the word called  “SHOPPING”.
Ten Years ago

My phone would ring. If it is from a girl, I would have mixed feelings. I would be happy to know that a girl has thought about me to call me on my mobile phone. At the same time, I would be scared of one thing. I would be scared for the following reasons

1) Prabhu, Can you please top up my mobile phone by Rs 100 ?

Why would some one want me to top up their mobile phones using my one month pocket money? I would think again and again. But girls have a power in their voices. Some times I would say No. Some times their voice would melt me. Most of the time , they knew how to melt me

2) Prabhu, Can you drop me in the shopping complex?

It would feel so good to give a lift to one of your girlfriends to the shopping complex. But it would also mean that you would have to hit petrol for your bike (using the pocket money your dad gives) and ten out of ten times you would have to wait for them and pick them back to their home. Sometimes you might mistake such outings for a date. But they are not. You would have to wait for the girl and sometimes you would have to accompany them to the coffee shop and end up paying the bill (using the pocket money your dad gives). Finally after dropping the girl back at the home. you would also get a sms  " I had a very nice time today ... Muaaah :* ". You would preserve this sms for months and would delete it from your inbox only when you see her going on a bike with someone else. That is when you feel sorry for him. Yes! I have been there.

3) Prabhu, Can you buy that notebook for me? I have curfew in home.

They would not have curfew in home when they go out for those dinners and shopping. But when they need some trivial stuff, they would say that they have curfew in home.

4) Pepsiiiiiiiii Sweetheart ( sweet girly tone), Can you pls plis pleasee take me to the new mall that is opening today?

Who would say no to that voice?

Now

After gaining years and years of experience. of dealing with internal pressures (home) and external pressures ( girlfriends), I have now come to a point where I now have a grip of the whole idea of shopping. These days my wife does all the shopping. The online shopping portals come to a great help (Nogama Nongu Saapdalaam). All you have to do is sit in front of the computer and buy all the products you need. We would  go online and do any kind of transaction with ease. But one thing that reminds of my bad shopping past is  when I try booking a ticket in IRCTC.

Namitha's revenge!

February 10 2013

Dengue is caused by mosquitoes. For those who read my blog regularly, I am gonna reveal a secret now. I had a pet mosquito called Namitha. She was the creator of the deadly disease Dengue. Dengue is the Insect version of Bird flu. 

How the Dengue disease spread?

Namitha was rescued by me when I found her in a pool of blood. Apparently she had tried to bite my friend who in turn attacked her with his palms. I took her from the pool of blood, applied dettol on her wounds, and nursed her and she was back to normal within a week. As Namitha was a glamorous mosquito, all the romeo mosquitoes tried to woo her. But she had loads of attitude and she never fell for any guy. Even though she tried her level best to stay away from guys, the male mosquitoes in our locality tried different stunts to get the attention of Namitha. 

Show Rock Khan was one such mosquito. He was the only mosquito with six packs. Though he was old, he  was from Africa and legend has a belief that Indian girl mosquitoes liked African Male mosquitoes. Namitha was drawn towards Show Rock Khan. I found that they were in love when I saw them coochy cooching near the window in my house. I warned Namitha and told her not to trust all guys and I also told her that all guys were after her body. But she was blinded by her love for Show Rock Khan.

One day Namitha decided to elope with Show Rock Khan. I over heard their conversation. Yes it is wrong to eavesdrop. But I was possessive about Namitha and I did not want Show Rock to misuse her innocence. They had planned to fly away from my house in the night after I switch off the light. Namitha had the habit of whispering sweet nothings in my ears every night with a koiiiiiiinnnnnggggg sound. Once she does that, I would go to sleep. That night she decided to elope after singing in my ears. I knew that was the last koiiiiinnnnnnggggg sound that I am gonna hear from her. It was heart breaking for me. I tried to control my tears, but I failed.

[Read this line with an emotional music in the background. Please add some tear drops to your eyes to prove to others that you are involved in the story. If tears refuse to come, sprinkle some chilly powder on your eyes, cos you will have to cry more and more ]

Namitha flew away with Show rock khan. He did not marry her; but gave her 324 babies. He deserted her and started living with another mosquito. Namitha found it difficult to take care of the babies. She also decided to take revenge on all the male mosquitoes. She went on a killing spree and she hired the ranguski mosquito (The mosquito which acted in the movie Robot). Along with Ranguski mosquito, Namitha went on a killing spree. She became very notorious and she became the poolan devi of the mosquito world.  In the mean time Namitha showed symptoms of a dreaded disease that was never heard of before. The disease was so bad that it even had the power to kill human beings. Later human beings gave a name to that disease and called it Dengue.

Namitha died in the early hours of a sunday morning near my pillow. She came back to me and she took a vow never to bite me (The only guy she trusted in her life). I miss that koinnnnnnnngggg sound these days. Many other mosquitoes still sing in my ears. You would have heard that koinnnnngggggg sound too. But none of these voices can be compared to that honey melting voice that Namitha had.

Today when ever I kill a mosquito with a mosquito bat, I always remember Namitha. She never ever bit me. If only all the mosquitoes were like Namitha, the world would be a better place to live in.
Note : The mosquito bat is the greatest ever discovery of the 21st century

Note : The mosquito bat is the greatest ever discovery of the 21st century

திருட்டு மாங்கா (Stolen Mango)

February 09 2013

திருட்டு மாங்கா (Stolen Mango) is one of the tastiest fruits in the world. It tastes better than the normal mangoes. Even if you have a mango tree in your house, the mangoes in that tree stand no chance to the mangoes that are stolen from the neighbor's house.

When I was a kid, I used to wait for the summer season. That's the season the mangoes will dangle on all the mango trees. There are two ways to steal mangoes

1) Climb the mango tree and pluck the mangoes
2) Throw stones at the mangoes and pick them from the ground
Let us analyse these two methods

1) Climb the mango tree and pluck the mangoes

You should have a very good idea about the physical structure of the tree. You should also be a good climber. Once you climb the tree, there is no looking back. If the neighbor has a dog, make sure that the dog is sleeping. If the dog is awake, then the dog should be your friend. Otherwise, you are in big trouble. Make sure that you are wearing an appropriate dress while climbing the tree. If you are wearing a lungi or a skirt (In the case of you being a girl) there are chances of you giving a heart attack to the neighbor if he catches you in the act. In this method, the mangoes do not go through torture. This kind of plucking a mango is very similar to catching fish using a net.

 2) Throw stones at the mangoes and pick them from the ground

You should have a good aim. If the tree has lots and lots of mangoes, you don't have to worry about your aim. All you have to do is throw a stone at a bunch of mangoes. Make sure that there are no glass windows near the mango tree. If there are glass windows, it is better to use the first method unless and until you have a great aim. This method comes handy when you have a partner in crime. One can throw the stone and the other can retrieve the mango. The retriever should be good in running, climbing walls. If the neighbor has a dog, the retriever should be as fast as Ussain Bolt. This method of stealing a mango is like catching a fish using a fishing rod. The mango will go through great deal of pain. The mango will actually look like a heroine without make up.

After you get the mango, you can just bite it and eat it. Otherwise, you can hit the mango on a stone and burst it open and eat it. If you have the patience, you can use a knife to cut the mango into pieces. Add a pinch of salt and chilly powder and taste the mango. It would taste amazing.

Disclaimer : Stealing is a crime.
If tobacco companies can come up with such a disclaimer, why can't I ?

Naduvula Konjam Pakkatha Kaanom

February 03 2013

Naduvula Konjam Pakkatha Kaanom is a Tamil movie that hit the screens. The movie talks about a guy who loses his memory and then regains it. This post is born from the title of that movie. This post has a tamil touch to it. But once when you see the pictures, you will understand the meaning.

1)Naduvula Konjam Pakkatha Kaanom

2)Naduvula Konjam Mudiya Kaanom

3) Naduvula Konjam Roada Kaanom


4) Naduvula Thopulla (Belly Button) Kaanom


5) Naduvaiyae Kaanom

Banu akka's lemon tea

February 01 2013

The Chef inside me is back alive. I am addicted to Hot Lemon Tea. When ever I go to a eat out, I always look for Hot Lemon Tea.  
Finally I have found how to make my own Hot Lemon Tea. Thanks to Banu akka for teaching me how to make this. 

For all those who want to make Hot lemon tea at home, I am gonna help you all out here.

Hot Lemon Tea

To make Hot Lemon Tea for 4 people, you will need
1) I bowl of water
2) Half teaspoon lemon zest
3) Half teaspoon lemon juice
3) Half teaspoon of Tea leaves (Long leaves preferably)
4) Sugar/Honey to taste

Step 1

Boil water. If you do not know how to boil water, please see my inspiring post on how to boil water [ link ]. Once the water is boiled, switch off the stove.

 Step 2

Zest a lemon and make sure that you have 1 tsp of lemon zest. All you have to do is scrape the lemon peel and you have lemon zest ready.

Step 3

Now add the lemon zest, lemon juice, tea leaves to the hot water and close the lid to infuse the tea.

Step 4

Now add sugar/Honey to your taste. Hot Lemon tea is ready.

How to Drink this?

Take a warm water shower in the evening. Dry your hair , but not your body. Leave the hot water droplets on your skin. Put a chair on the balcony. Now drink the Hot Lemon Tea. Look into the starry sky. The feeling cannot be explained in words.

The recipe was given to me by Banu akka. She is a world famous food blogger/ food photographer / food stylist. Anyone will start cooking when they check her food blog [ link ]. Today she celebrates her 17th wedding anniversary. Prabhupepsi conveys a wonderful Hot Lemonish wedding anniversary wishes to her.

Solve this Murder case

January 18 2013

Challenge huh?!
A man was found murdered on 15/8/2007 Wednesday afternoon at 12.35 pm in his house...... His wife called police.. The police questioned everyone.

Wife: I was sleeping..

Neighbors: We went for a marriage..

Driver: I went to the bank..

Cook: I went to the market..

Watch Man: I had gone for my relations marriage..

Police arrested the murderer immediately..
Who was it? 

"Reply if u r brilliant with correct reason"

Krishna! You made my day !

January 15 2013

Krishna... Proof of good honest people in this world.
I was in his cab today at kottayam. 10 minutes after I got off, I realized I had left my smartphone in the cab. 

I had seen him drive off after dropping me. The phone was in the rear seat, in silent mode. I had not noted the number of the cab. 

Nevertheless I tried calling on the number. 3 times. It kept ringing. No answer.

My heart sank and I slowly trudged back to the spot I had disembarked. And suddenly there he was ! Walking towards me !

He said he had covered quite a bit of distance. Then his next passenger noticed it. And he immediately decided to drive back to where he had left me. 

I requested for a snap and told him I would post it on the net, since while we often complain about how cabbies behave, such integrity should also be lauded.

Thank you Krishna! You made my day !

Wanted P.R.O (கொ.பா.செ) & AVE's

January 12 2013
 P.R.O (கொ.பா.செ)

The P.R.O (கொ.பா.செ) of this blog will get the highest privilege to manage the PR activities of the page. The activities include organizing press meets and releasing exaggerated statements about Prabhupepsi.

Remuneration: The P.R.O (கொ.பா.செ) will be allowed to wear Prabhupepsi's red underwear during his/her tenure as P.R.O (கொ.பா.செ)

Applicants are requested to send the passport size picture of their right ear and also a detailed CV explaining their skill set to prabhupepsi@gmail.com

Selected candidates will be called for a face-to-face interview with the Prabhupepsi. During the interview, Prabhupepsi will be wearing a RayBan coolers for build-up purpose.

Executives (அண்ணனின் விழுதுகள்) AVE's

The AVE's has to perform the role of advertising about Prabhupepsi blog where ever they can. They can run around the streets shouting the URL of the page and slogans like வருங்கால அமெரிக்க ஜனாதிபதி அண்ணன் பிரபு வாழ்க. They can also paste the slogans & URL as comments in many facebook pages.

Remuneration : The AVE's will get a special place in the heart of Prabhupepsi

Applicants can walk in and have a face-to-face interview with PowerStar Dr.Srinivasan.
PowerStar Dr.Srinivasan is the CRO (Chief Recruitment Officer) of Prabhupepsi Incorporation.

... More Job openings to be published soon (Watch this page)

Testimonials

January 10 2013

My Cow used to give only 4 liters of milk in a day. One day, I took a print out of Prabhupepsi's blog and fed those papers to my cow. Now she gives 48 liters of milk every 5 hours
- Mani
(Milk Man)

Prabhupepsi was conducting experiments on a secret nuclear project in an undisclosed territory in Antartica  and he was on the verge of vasectomizing a female python when he decided to start this blog. His services for our firm will never be forgotten
- Late Osama Bin Laden
(Currently being recruited as the 72 virgin)

Things I believed when I was a kid

January 3 2013


Many things that I did in my childhood had been silly things. I still do many silly things in life. One classic example is writing blog posts without even knowing how this blog post will end.

When I was young our teacher told us "Children you should CREATE history one day". Now a days we are doing the exact opposite of what she told ~ Deleting History. 

You might have just deleted your internet history. Your parents, friends might still think that you are clean. But you know who you really are. Even when we delete stuff on internet, some back up is stored somewhere. Today I remembered a lot of things I used to believe when I was a child. Now they indeed look silly; but during those days I seriously believed them. 


Things I  believed when I was a kid (Read as "I was made to believe)

1) I used to believe that doctors never die.

2) I was made to believe that if peacock feathers will give birth to baby peacock feathers when they are kept inside a notebook.

3) I used to run around naked inside the house and when someone comes to our house, I would close my eyes thinking that no one could see my nakedness.

4) I used to think that news readers were actually sitting inside the Television. I used to go behind the TV and search for them

5) I was made to believe that if you fart silently while writing exams you will get 100 out of 100. I never got those full marks; but I used to do my part during the exams.

6) I was told that spider man creates his web using chewing gum. I had the habit of chewing gum and pulling it out of my mouth with hopes of flying like spider man

7) My uncle used to tell me that my parents found me in the orphanage and I had a elder brother named Anand and he was studying in Ooty. I used to believe that also.

8) I used to collect HMT from the Indian One rupee coins with hopes of buying a HMT watch.

9) I thought that babies were born through the belly button. I used to close my belly button with my index finger while sleeping. Later when I realised that only women give birth to babies, my belly button was not disturbed anymore.

10) I was told that evil spirits are scared of the bible. Many a night I used to hug the big oxford dictionary while sleeping thinking that I was actually hugging a bible.

11) I was made to believe that if we sit on top of eggs, the eggs will hatch. 

Have you got any such memories? If so share in the comments section in this blog.