என் வலை பூ

May 20 2011

கருவில் பிறந்த எல்லாம் மரிக்கும். அறிவில் பிறந்தது மரிப்பதே இல்லை
- வைரமுத்து

கருவில் பிறந்த நான் மரிப்பேன். அறிவில் பிறந்த என் வலைப்பூக்கள் மரிப்பதே இல்லை
 - பிரபு பெப்சி 

No comments: